TEŞVİK KAPSAMLI MUAFİYETLER

Kuzey Kıbrıs’ta teşvik kapsamlı dört Yasa bulunmaktadır; Turizm Endüstri, Teşvik, Teknoloji Geliştirme, ve Yenilenebilir Enerji Yasaları. Belirtilen Yasalar çerçevesinde özellikle ülkenin kalkınmasına katkıda bulunabilecek yatırımlar için devlet tarafında birçok muafiyet ve destek sağlanmaktadır.

Turistlik tesis yapmak amacı ile yatırım yapıp projesi Bakanlık tarafından onaylanan;

     ● Kamuya ait araziler’den kira usulü faydalanabilirler,

     ● Yurt dışından ithal edilen malzeme, mefrubat, taşıma araçları, vs...  Gümrük Vergisinden muaf tutulur,

     ● Yatırımları desteklemek amacı ile kredi ve/veya kredi faiz iadesi alabilir,

     ● Safi kazançları işletmeye açıldığı yıldan başlayarak ilk on vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden              muaf tutulur,

     ● İnşaat ruhsatı ile ilgili vergi, resim ve harçlardan muafiyet kullanabilirler.

Devlet Planlama Örgüt’ünün onayladığı  ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler yapacakları yatırımlara Teşvik Yasası kapsamında;

     ● 200% oranında yatırım indirimi verilir,

     ● İthal edilen malllar hertürlü gümrük vergisi ve fondan muafdır.

     ● Teşvik belgesindeki maddelere bağlı olarak ithal ve yerli makine ve teçhizatlarla ilgili Katma Değer Vergisi                  muafiyet verilebilir.

Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlaycak ve/veya yeni ürün, yöntem, yazılım sistemi oluşturmak ve mevcut teknolojileri geliştirmek amacı ile kurulan işletmeler Teknoloji Geliştirme Yasası altında;

     ● Bakanlığı ayırdığı bütçeden yararlanabilir,

     ● Beş yıl süre ile (gerekirse bu süre uzatılabilir) Kurumlar ve Gelir Vergisinden muaf tutulur.

Enerji kaynak çeşitliliğini artırıcı, çevre korunmasını sağlayan, sürdürülebilir enerji üretimini destekleyip enerji ithalının azalmasında katkıda bulunan ve imalat sektörünün gelişmesine yardımcı olan yatırımlar Yenilenebilir Enerji Yasası altında;

     ● Projelerin ruhsatlandırılması her türlü vergi, pul vergisi, resim ve harçtan muaftır.

     ● Proje için yurt dışından ithal edilecek araç-gereç, ekipman, malzeme ve ürünlerin ülkeye girişi her türlü fon,                 gümrük, vergi, resim ve harçtan muaftır.

     ● Proje için yurt içinde üretilen araç-gereç, ekipman, malzeme ve ürünlerin, yenilenebilir enerji üretim                             sistemlerinde veya tesislerinde kullanılmasının sağlanması için Bakanlar Kurulu, Bakanlığın önerisi üzerine                   gerekli gördüğü tedbirleri alır ve uygun göreceği teşvikleri sağlayabilir.

 

 

 
 
1116707
Ip : 18.205.60.226