TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987)

Yasa’nın Amacı

Bu Yasa’nın amacı, KKTC sınırları içinde turizm sektöründe özendirici yatırım ve kolaylıkları sağlamak suretiyle turizmin gelişmesinde yaralı olabilecek teşvik unsurlarını ve standartlarını getirerek, bu sektörü geliştirecek, dinamik bir yapıya ve işleyişine kavuşturacak düzenleme ve önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Başvuru ve Teşvik Belgesi 

Bu Yasanın getirdiği teşvik unsurlarından yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Turizm Bakanlığına yazılı olarak başvurur. Öngörülen teşvik unsurlarının herhangi birinden yararlandırılması kesinleşen yerli veya yabancı yatırımlara Turizmden sorumlu Bakanlık tarafından Teşvik Belgesi verilir.

Teşvik Belgesi, girişimcinin hangi teşvik unsurlarından, ne oranda yararlanabileceğini ve süresini belirtir. Teşvik ve katkılardan yararlanma esas, kıstas ve koşulları Bakanlar Kurulu’nun yayımlamış olduğu Kararlarla veya Tüzüklerle saptanır.

Belli Başlı Teşvik Unsurları

  1. Vergi Bağışıklığı Teşvikleri

     ● Turistik tesisinin belgelendirilip işletmeye açıldığı yıldan başlayarak ilk on (10)  vergilendirme dönemi Gelir ve            Kurumlar Vergisinden muaf tutulur. Halka Açık Şirket statüsündeki şirketlere üç (3) vergilendirme dönemi ek              muafiyet süresi eklenir. Keza, bu statüdeki şirketlerden temettü geliri elde edenlerin de bu gelirleri ayni sürede               vergiden muaf tutulur. 

     ● Faaliyette olan belgeli turistik konaklama tesislerinin yatak kapasitesi veya sınıfını yükseltmek amacıyla kapasite         artırmak için gerçekleştirilecek ve Bakanlık tarafından onaylanacak projelerden elde edilecek safi kazançları  (10)          vergilendirme dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulur.

     ● Projeleri Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan turizm yatırımlarının inşaat ruhsatları her türlü vergi, resim ve              harçlardan muaf tutulur.

     ● Turistik konaklanma tesisleri, turizm ve seyahat acenteleri ile hava ve deniz taşımacılığı yapan turizm                            kuruluşlarının Bakanlık tarafından onaylanan tanıtım ve pazarlama amaçlı yurtdışı seyahat, reklam, temsil ve                ağırlama giderlerinin tümü herhangi bir kısıtlama kuralına bağlı kalınmaksızın vergi matrahından indirilir.

Not: (47/2000 sayılı Teşvik Yasasının yürürlüğe girmesi ile süreli muafiyet verilmesi yerine toplam yatırım miktarı esas alınarak ilgili yatırımın yüzde yüzü ve kalkınmasında öncelikli yörelerde yüzde ikiyüzü “Yatırım İndirimi” verilmesi sağlanmıştır.)

  2. Mali Teşvikler

     ● Bu Yasanın 16. maddesine istinaden kurulmuş olan “Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu” kaynaklarından ülke             turizmini yurtiçinde ve yurt dışında tanıtmak, pazarlamak ve genel olarak ülke turizmini geliştirmek amacıyla                yatırım kredisi, faiz iadesi veya mali kaynak desteği yapılması öngörülmüştür.

     ● Ülkeye turist taşımak amacıyla Bakanlığının saptayacağı koşullar çerçevesinde “charter uçak seferleri” ile tanıtıcı          yayın ve reklamlar içinde söz konusu Fon’dan mali katkılar yapılmaktadır.

     ● Belgeli turistik tesis sahibi işletmeler, bahse konu yasa uyarınca düzenlenen “İthal Gümrük Vergisi Muafiyet                 Tüzüğünde” saptanan eşyaların ithalinde gümrük vergisi muafiyeti tanınmıştır. Bu muafiyetten yararlanmak için            ithalden önce Turizm Bakanlığından ön izin alınması koşuldur.

Teşvik Belgesi ve Diğer Teşviklerin İptali

Yürürlükteki mevzuatta öngörülen sürelerde gerekli yatırımları yerine getirmeyen veya kendilerine sağlanan hakları amaç dışı kullananların Teşvik Belgeleri ve diğer teşvik hakları iptal edilerek yararlandırılan unsurlara ilişkin miktarlar gecikme zammı ile ve cezalı olarak tahsil edilir.

 

 
 
1116706
Ip : 18.205.60.226